Umowa o poziomie usług (SLA) Appy Pie tylko dla użytkowników Enterprise

W Okresie Obowiązywania umowy, Usługa Objęta Subskrypcją zapewni Klientowi miesięczny procentowy czas sprawności na poziomie co najmniej 99,9% (Service Level Objective lub SLO). Jeśli Appy Pie nie spełni SLO, a Klient wypełni swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy SLA, Klient będzie uprawniony do otrzymania Kredytów Finansowych opisanych poniżej. Niniejsza umowa SLA stanowi jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi w przypadku niespełnienia przez Appy Pie warunków SLO. Terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszej SLA, ale niezdefiniowane w niniejszej SLA, mają znaczenie określone w Umowie. Jeśli Umowa jest Umową Sprzedawcy Appy Pie, wówczas wszystkie odniesienia do “Klienta” w niniejszej SLA oznaczają “Sprzedawcę”, a jakikolwiek Kredyt Finansowy będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do zamówień Odsprzedawcy złożonych w ramach Umowy.

Czas pierwszej reakcji na każdy bilet zgłoszony na platformie wynosi od 2 do 4 godzin w dzień powszedni i od 6 do 8 godzin w weekend. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym procesie zarządzania incydentami, proszę
kliknij tutaj
.

Definicje. Poniższe definicje mają zastosowanie do SLA Appy Pie:

 • “Usługa Objęta Ochroną” oznacza składniki Usługi wymienione pod adresem Appy Pie.
  plan dla przedsiębiorstw.
 • “Przestój” oznacza więcej niż dziesięć procent Error Rate.
 • “Okres Przestoju” oznacza dla Aplikacji okres pięciu kolejnych minut Przestoju. Przerywany Przestój trwający krócej niż pięć minut nie będzie wliczany do Okresów Przestoju.
 • “Stopa błędu” dla Usługi jest określona wraz z Usługami Objętymi Ochroną.
 • “Kredyt Finansowy” oznacza:
 • Miesięczny odsetek czasu sprawnościProcent miesięcznego rachunku za Usługę Objętą, która nie spełnia SLO, który zostanie dopisany do przyszłych miesięcznych rachunków Klienta
  99.00% – <99.9%10%
  95.00% – <99.00%15%
  <95.00%20%
 • “Miesięczny Procent Czasu Sprawnego” oznacza całkowitą liczbę minut w miesiącu, pomniejszoną o liczbę minut Przestoju poniesionych ze wszystkich Okresów Przestoju w miesiącu, podzieloną przez całkowitą liczbę minut w miesiącu.

Klient musi wystąpić o kredyt finansowy. Aby otrzymać Kredyt Finansowy opisany powyżej, Klient musi powiadomić o tym wsparcie techniczne Appy Pie w ciągu trzydziestu dni od momentu, gdy Klient stanie się uprawniony do otrzymania Kredytu Finansowego. Niespełnienie tego wymogu spowoduje utratę przez Klienta prawa do otrzymania Kredytu Finansowego.

Maksymalny kredyt finansowy. Łączna maksymalna liczba Kredytów Finansowych przyznawanych Klientowi przez Appy Pie za wszelkie Okresy Przestoju, które wystąpią w jednym miesiącu rozliczeniowym nie przekroczy 50% kwoty należnej od Klienta za korzystanie z Usługi Objętej w danym miesiącu. Kredyty Finansowe zostaną przyznane w formie kredytu pieniężnego na poczet przyszłego korzystania z Usługi i zostaną zastosowane w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o Kredyt Finansowy.

Wyłączenia SLA. SLA nie dotyczy żadnych: (a) cechy oznaczone jako Alfa lub Beta (o ile nie określono inaczej w Dokumentacji towarzyszącej), (b) cech wyłączonych z SLA (w Dokumentacji towarzyszącej), lub (c) błędy: (i) spowodowanych przez czynniki pozostające poza rozsądną kontrolą Appy Pie; (ii) które wynikały z oprogramowania lub sprzętu Klienta lub oprogramowania lub sprzętu osób trzecich, lub obu; (iii) które wynikały z nadużyć lub innych zachowań naruszających Umowę; lub (iv) które wynikały z ograniczenia kwotami wymienionymi w Admin Console.