Appy Pie Service Level Agreement (SLA) untuk Pengguna Perusahaan Sahaja

Semasa Tempoh perjanjian, Perkhidmatan Yang Dilindungi akan memberikan Peratusan Masa Operasi Bulanan kepada Pelanggan sekurang-kurangnya 99.9% (Objektif Tahap Perkhidmatan atau SLO). Jika Appy Pie tidak memenuhi SLO, dan jika Pelanggan memenuhi kewajipannya di bawah SLA ini, Pelanggan akan layak menerima Kredit Kewangan yang diterangkan di bawah. SLA ini menyatakan remedi tunggal dan eksklusif Pelanggan untuk sebarang kegagalan Appy Pie untuk memenuhi SLO. Istilah berhuruf besar yang digunakan dalam SLA ini, tetapi tidak ditakrifkan dalam SLA ini, mempunyai maksud yang dinyatakan dalam Perjanjian. Jika Perjanjian ialah Perjanjian Penjual Semula Appy Pie, maka semua rujukan kepada “Pelanggan” dalam SLA ini bermaksud “Penjual Semula”, dan mana-mana Kredit Kewangan hanya akan digunakan untuk pesanan Penjual Semula yang terjejas di bawah Perjanjian.

Masa respons pertama untuk mana-mana tiket yang dinaikkan di platform adalah antara 2-4 jam pada hari bekerja dan antara 6-8 jam pada hujung minggu. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pengurusan insiden kami, sila klik di sini .

Definisi . Takrifan berikut digunakan untuk SLA Appy Pie:

 • “Perkhidmatan Terlindung” bermaksud komponen Perkhidmatan yang disenaraikan di bawah pelan perusahaan Appy Pie.
 • “Masa Henti” bermaksud lebih daripada sepuluh peratus Kadar Ralat.
 • “Tempoh Masa Hentian” bermaksud, untuk Permohonan, tempoh Masa Hentian selama lima minit berturut-turut. Masa Henti Berselang-seli untuk tempoh kurang daripada lima minit tidak akan dikira dalam sebarang Tempoh Masa Henti.
 • “Kadar ralat” untuk Perkhidmatan ditakrifkan dengan Perkhidmatan yang Dilindungi.
 • “Kredit Kewangan” bermaksud yang berikut:
 • Peratusan Masa Beroperasi BulananPeratusan bil bulanan untuk Perkhidmatan Dilindungi yang tidak memenuhi SLO yang akan dikreditkan ke bil bulanan Pelanggan masa hadapan
  99.00% – <99.9%10%
  95.00% – <99.00%15%
  <95.00%20%
 • “Peratusan Masa Kerja Bulanan” bermaksud jumlah bilangan minit dalam sebulan, tolak bilangan minit Masa Henti yang dialami daripada semua Tempoh Waktu Henti dalam sebulan, dibahagikan dengan jumlah bilangan minit dalam sebulan.

Pelanggan Mesti Meminta Kredit Kewangan. Untuk menerima mana-mana Kredit Kewangan yang diterangkan di atas, Pelanggan mesti memaklumkan sokongan teknikal Appy Pie dalam masa tiga puluh hari dari masa Pelanggan menjadi layak untuk menerima Kredit Kewangan. Kegagalan untuk mematuhi keperluan ini akan kehilangan hak Pelanggan untuk menerima Kredit Kewangan.

Kredit Kewangan Maksimum. Bilangan maksimum agregat Kredit Kewangan yang akan dikeluarkan oleh Appy Pie kepada Pelanggan untuk mana-mana dan semua Tempoh Masa Henti yang berlaku dalam satu bulan pengebilan tidak akan melebihi 50% daripada amaun yang perlu dibayar oleh Pelanggan untuk penggunaan Perkhidmatan Yang Dilindungi untuk bulan berkenaan . Kredit Kewangan akan dibuat dalam bentuk kredit monetari yang digunakan untuk penggunaan Perkhidmatan pada masa hadapan dan akan digunakan dalam masa 60 hari selepas Kredit Kewangan diminta.

Pengecualian SLA. SLA tidak terpakai kepada mana-mana: (a) menampilkan Alfa atau Beta yang ditetapkan (melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dokumentasi yang berkaitan), (b) ciri yang dikecualikan daripada SLA (dalam Dokumentasi yang berkaitan), atau (c) kesilapan: (i) disebabkan oleh faktor di luar kawalan munasabah Appy Pie; (ii) yang terhasil daripada perisian atau perkakasan Pelanggan atau perisian atau perkakasan pihak ketiga, atau kedua-duanya; (iii) yang berpunca daripada penyalahgunaan atau tingkah laku lain yang melanggar Perjanjian; atau (iv) yang disebabkan oleh pengehadan kuota yang disenaraikan dalam Konsol Pentadbiran.